CT NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG - GÌN VÀNG GIỮ NGỌC KỲ 28 & 29

ĐT & BL

ĐT & BL

CLVNCOM - Gìn Vàng Giữ Ngọc là chương trình nói về nghệ thuật cải lương từ thuở ban sơ đến nay do hai nghệ sĩ Điền Thanh và Bạch Lựu đã dày công nghiên cứu , sưu tầm, tổng hợp và trình bày....

Nguồn tin: Điền Thanh & Bạch Lựu